Hela affärsdagboken inskriven i Excel
 
  Öppna Excel-filen  
         
      Förklaringar till kolumnerna i excel-filen:  
         
  Kolumn A - Bok vilket år, 1870 eller 1871  
         
    B - Sid vilken dagboksida i det aktuella året som visas  
         
    C - Nr vilken kund i ordningen på dagboksidan  
         
    D - Post vilken post i ordningen hos den aktuella kunden  
         
    E - Bet visar om Irenius har skrivit Betalt eller något annat längst till vänster på dagboksidan  
         
    F - Datum datum för transaktionen  
         
    G - Dag visar veckodagen  
         
    H - Sign visar vilken signatur vi har tilldelat kunden. Eftersom Irenius inte alltid beskriver kunderna på samma sätt vid olika tillfällen behövde vi en signatur som är lika varje gång kunden nämns. Detta för att lättare kunna beräkna statistik.  
         
    I - Namn som Irenius skriver kundens namn just denna gången  
         
    J - Ort var Irenius anser att kunden bor  
         
    K - Titel kundens titel  
         
    L - Text ordagrant återgiven beskrivning av varorna med Irenius egen stavning  
         
    M - An "An" eller "Per" står före varje post i dagboken. An betyder att kunden har köpt och fått en skuld. Per betyder att Irenius har köpt något av kunden och att kundens tidigare skuld har minskat, eller att Irenius har betalat pengar till kunden för en vara eller att han lånat ut pengar då det kan stå "Per contant" eller "Contant lånt".  
         
    N - Bud vem som hämtade (eller lämnade) varan. Oftast står det "sjelf" och då har den namngivna kunden själv varit i affären. Det kan också stå "Hust" (hustrun) eller namnet på någon annan familjemedlem eller granne.  
         
    O - Pris priset på varan (eller hur mycket pengar som fattades vid köpet då raden inleds med "An Räst å") i Riksdaler och ören. Tecknet " i riksdalerkolumnen betyder noll.  
         
    P - Komm innehåller våra egna kommentarer till posten i fråga  
         
      Röd text är sådant som är så otydligt i dagboken att vi inte säkert kan avgöra vad det egentligen står.  
      Blåröd datum anger att datumet inte kommer i rätt tidsföljd eftersom posten har lagts till av Irenius när samma kund har kommit tillbaka en annan dag och handlat fler varor.  
      Det tecken som liknar pi (två lodräta staplar med ett vågrätt streck ovanpå) betyder skålpund.  
      Tecknet för öre är ett o med ett snedstreck över. Båda dessa tecken är skrivna på detta viset för att likna de skrivtecken som Irenius använde.  
         
      Var så goda! Gör er egen statistik i Excel på det ni tycker är intressant!